Pozrite si našu novú webovú stránku a náš nový mini nakladač HARDLYNX.
www.hardlynx.sk

Požičovňa

Ako si vypožičať?

Pri príchode do požičovne zákazník predkladá:

Fyzická osoba - nepodnikateľ:

  1. občiansky preukaz
  2. iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, karta poistenca)
  3. finančná zábezpeka

Fyzická osoba - podnikateľ:

  1. živnostenský list + občiansky preukaz
  2. pečiatka
  3. finančná zábezpeka

Právnická osoba:

  1. výpis z obchoného registra nie starší ako 3 mesiace + občiansky preukaz konateľa
  2. pečiatka
  3. finančná zábezpekaPo prehliadke a odskúšaní stroja sa v našej kancelárii uzavrie zmluva o prenájme a predložia sa vyššie uvedené náležitosti.

Finančná zábezpeka sa odovzdá pri podpise zmluvy o prenájme stroja a po vrátení stroja bude vrátená (v prípade poškodenia stroja bude výška poškodenia odrátaná z finančnej zábezpeky). 

Zmluva sa uzatvára min. na 1 deň (24 hod.). Príklad: ak je stroj vypožičaný od 8:00 ráno, musí byť vrátený do 8:00 nasledujúceho dňa.

Nájomné sa vypláca pri vypožičania stroja.

Po vrátení stroja sa zákazníkovi vráti finančná zábezpeka na základe predloženého dokumetu, ktorý bol vypísaný pri odovzdávaní stroja.

Za poškodenie sa nepovažuje prirodzené opotrebovanie ako napr. uhlíky, ostrosť nástroja a pod. Poškodením sa myslí poškodenie odlomením, zlomením, preťažením, úpravou k inému účelu ako je vyrobený alebo neodborným zásahom do pevne uzavretých častí stroja)